Všeobecné smluvní podmínky

platnost ze dne 25.07. 2018

Pronajímatelem je podnikající fyzická osoba Igor Vrabii, IČO: 87510332, se sídlem Kanice 59, 66401, (dále jen „www.kinorent.cz“).

Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s www.kinorent.cz nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován i pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.


I Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem všech pronajímaných věcí uvedených na www.kinorent.cz.

II

a) Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle platného ceníku na webu www.kinorent.cz.
b) Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

III

a) Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká při podepsání předávacího protokolu a předání předmětu / předmětech pronájmu. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu/ předávací protokol.
b) Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

IV Nájemné a kauce

a) Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu www.kinorent.cz za každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.
b) Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem.
Záloha je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce atd. Kauce je použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období a jako částečná protihodnota zapůjčené techniky. Po navrácení předmětu nájmu se vrací zbylá část kauce odečtením od hodnoty nájemného, pokud ji nepřevyšuje. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu.

V. Povinnosti pronajímatele

a) Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu, podle objednávky učiněné prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.kinorent.cz
b) Pronajímatel se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.
c) Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

VI. Povinnosti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.
2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.
3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR pouze jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 
4. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu odpovídá nájemce. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.
5. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod. 
6. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.
7. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.
8. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15% sjednaného denního nájemného a to za každý den prodlení.
9. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.
10. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně pronajímateli. Na pozdějisi reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné nárokovat slevy z nájemného.
11. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za případné škody způsobené nájemci nedostatečným nabitím baterií předmětu nájmu.
12. Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemci v důsledku nefunkčnosti dodaných datových kabelů, neboť tyto si má nájemce povinnost překontrolovat při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele dle čl. VII těchto Všeobecných smluvních podmínek.
13. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí. 

14. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši. 

15. Po případě zrušení akce/objednavky pronájmu z jakéhokoli důvodu, nájemce je povinen proplatit cenu přepravy techniky pokud technika již byla doručena na místo určení a to v dohodnuté předem plné výši nebo dle cenniku na webu kinorent.cz. Pokud nájemce na nahlásí předem zrušení akce pronájmu, účtuje se pokuta za nepřítomnost na domluveném místě v určený den čas ve vyšší 100 Kč včetně DPH za kaž​​​​​​​dou započatou hodinu čekání. Účtuje se minimálně 1 hodina čekání.

16. Najemce nese odpovednost za porušení autorského práva vsech typu data pri pouziti predmetu pronajmu a na dobu pronajmu dle predavaciho protokolu.

VII.

Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.

VIII

Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle vyplněných časů v objednávce/predavacim protokolu. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu. 
V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného. 

IX. Pojištění

Nájemci se doporučuje pojistit předmět nájmu před poškozením, zničením nebo škodou způsobenou užíváním či selháním předmětu nájmu. Poškození, zničení či jiné škody na předmětu nájmu, který nájemce proti takové události nepojistil, jej nezbavují povinnosti nahradit škodu pronajímateli. Nájemce se dále zavazuje z poskytnutého pojistného plnění uspokojit nároky pronajímatele. 

X. Ručení objednatele

V případě, kdy je osoba objednatele (osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem) odlišná od osoby, které je fakturováno nájemné, ručí objednatel pronajímateli za uhrazení splatného nájemného, které ani po dodatečné písemné výzvě nebylo uhrazeno. 

XI. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


XII. Souhlas s nakládáním a poskytnutými osobními údaji

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji podnikající fyzicke osobe Igor Vrabii, IČO: 87510332. Osobní údaje nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu. Rozhodnete-li se osobní data sdelit, souhlasite s jejich zpracováním, pak tak činíte dobrovolně.
Správcem osobních údajů je: podnikající fyzická osoba Igor Vrabii, IČO: 87510332, sidlem Kanice c.p.59, 66401, Česká republika.
 
Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasílánim obchodních sdělení www.kinorent.cz
VAŠE PRÁVA!
Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze automatizovaného zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete: (i) od nás požadovat vysvětlení, a (i) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebo doplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.
Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Bude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu: kinorent@seznam.cz.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o.(provozovatel web systému Zombeek), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu kinorent@seznam.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.7.2018.

Provozovatel www.kinorent.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy obchodnich podminek bez předchozího upozornění.