Platební podmínky

Postup

a) Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu www.kinorent.cz za každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.

b) Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem.

c) Výše zálohy je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce atd.

d) Kauce je použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období a jako částečná protihodnota zapůjčené techniky.

e) Po navrácení předmětu nájmu se vrací zbylá část kauce odečtením od hodnoty nájemného, pokud ji nepřevyšuje. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu.